Loading...

Hikmetli SözlerHer türlü hamdu sena alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.

Allah'ın salat ve selamı, efendimiz Muhammed aleyhiselama, O'nun soyuna ve bütün ashabına olsun.

Yine Allah'ın selameti bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun.

Naçiz kul Ahmetcik'den Kardeşimiz, muhteşem şeyh Abdüssemi Haşimi'ye:

Allah; bizim onun ve bütün müslümanların yardımcısı olsun.Amin!..

Ey kardeşim!

Sana, Allah'dan korkmayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymayı öğütler, bu nasihatıma hırsla ve sımsıkı sarılmanı dilerim. Zira benim bu öğütlerim, sana ve senin gibilere faydalı olacakır. İnşaallah!..

Sakın bu öğütlerimi, onlara ehil olmayanlara vermeğe kalkışma. Eğer böyle yaparsan, emaneti ehlinin gayrine vermekle haksızlık etmiş olursun.

***

Ey Abdüssemi!

Derviş, nefsine yardımcı olduğu ve ona dayandığı zaman rahatsız olur, sıkıntıya düşer. İşi Allah'a bıraktığı taktirde Allah Teala onu çevresine muhtaç etmez. Kendisine yardım eder ve onu başarıya ulaştırır.

Akıl, faydalar hazinesi ve saadet iksiridir.

İlim; dünyada şeref, ahirette yüceliktir.

Ariyet- emanet nesne ile, ancak hakka karşı perdelenmiş olanlar iktifa eder.

Kendi çocuğunu kaybetmiş ağıtçı, kiralık ağıtçı gibi değildir.

Din büyüklerinin etrafında nice takunya sesleri uçdu ve niceleri dininden oldu.

Ağızdan çıkan iki söz vardır ki, dinde iki gediktir. Bunlardan biri vahdet üzere konuşmatır. Diğeri de tahdis-i nimet hududunu aşan şathiyyatdır.

Kişinin sicil defteri, arkadaşlarıdır, kendileriyle hemhal olduğu kişilerdir.

***

İnsanların çektikleri bütün meşakkatler hep baş olma sevdası ve nefsin şiddetli arzuları için. Bütün hesapları da, gene baş olma ve nefsin arzularını tatmin etme üzerine. Bütün gayeler bu ikisinde toplanmış...

***

Şeriata aykırı olan her iddia zındıklıktır. 

Allah'ı tanımanın son hududu, keyfiyetsiz ve mekandan münezzeh olarak O'nun varlığına kat'iyetle inanmaktır.

***

Hakka karşı perdeli olanlar için, ölüm hastalığının ağırlığının hissedilmesi Allah'ı tanıma basamaklarının ilkidir. İşte bunun içindir ki, bize şöyle denmiştir:

- Ölmeden önce ölünüz!..

Ölüm hali, perdeleri kaldırır. Nitekim hadisde şöyle varit olmuştur:

- İnsanlar uykuda (gaflet uykusunda) dırlar. Öldükleri zaman uyanırlar.

***

Allah'ı O'na layık olmayan sıfatlardan tenzih etmeden önceki tevhidinin tamamı şirktir.

Tevhid, Kalbde bulunan batıni öyle bir kuvvettir ki, Allah'a atalet isnadına ve O'nun bir şeye benzetilmesine mani olur.

Git, Allah'ın huzuruna layık olmayan duygu ve temayüllerden temizlen de gel!

Allah'ın yoluna muvafık olmayan her hal ve hareketin, bir hayalden, bir vehimden ibarettir.

***

Ey miskin!

Ucub; kendini beğenmişlik atından in!

Nice hatalar, nice sürçmeler vardır ki, kişiyi çukura düşürür.

Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir.

İlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmişsin!

Saçına sakalına süerdüğün boyanın, ihtiyarlığını örtüğünü sanma. O boya, sadece saçının sakalının rengini değiştirir. İhtiyarlığını örtmez, gidermez.

Eğer kişi, bir dağdan diğer bir dağa bir adımda gidebiliyor olsa onun, bunu yapmağa kalkışmaması ve yerinde oturması daha faziletlidir. Yine, salahiyetli dahi olsa, kişinin, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında konuşmaktansa sukut etmesi daha faziletli bir davranıştır.

Kim ki halka karşı kibirlenir ve kendisini onlardan üstün görürse, Allah katında alçalır.

Kim ki kendisini kulların üstünde görürse Allah'ın nazarında düşer.

Her halin, başka bir hale dönüşmesi yine kendi içinden olur. Her zahirin kendisinde yine kendisini gizleyen hassa mevcuttur.

Kim ki sabır gömleğini giyerse acelenin oklarından salim olur.

Sarsılmaz iman sahibi kişi için yüksek bir dağın tepesine bir mızrak dikilerek orası işaretlense ve kişi oraya bırakılsa, ayrıca sekiz gece rüzgarları da üzerine esse o kişinin bir kılını bile kıpırdatamazlar.

Yalancı, hep bid'atlarla birlikte olur, Bid'atlara arka çıkar. Akıllı kişinin hedefi ise onlardan uzak durmaktır.

Kim ki kemale erese, onun nefsi, Rabbından gayri her şeyden Uzaklaşır.

Yaratılmışların tamamı ona ne zarar verebilir, ne de fayda getirebilir.

Allah'ın, kulları ile arasına gerdiği nice perdeler vardır. Kim ki bu perdeleri kaldırabilirse işte o, Allah'a vasıl olur.

Şanı yüce olan Allah'dan gayrisinden emin olmak, korkunun ta kendisidir. Allah'dan kormak ise, O'ndan başkasından emin olmak demektir.

*** 

Her hal ve hadisenin altında ilahi bir sebep ve hikmet vardır. Eğer bunu anlamış olsaydın, O'nunla durduğunu, O'nunla harekete geçtiğini ve O'na müsahhar olduğunu yani O'nun emrinde bulunduğunu bilirdin!..

***

Çalışınız. Güzel ameller işleyiniz. Miskin olmayınız. Sebeplere değil, Allah'aa güvenip dayanınız. Her insan, ancak kendisi için takdir edilene muvaffak olabilir.

***

Sufi, ahlaki temizliğe eren ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kişidir. O, Başkalarının fevkinde kendisinde bir meziyyet görmez.

Allah'dan gayri her şey, kişiyi Allah'dan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa Allah'a vasıl olur.

Zaman kılıçtır. Kendisini keseni keser. 

Akıllı kişinin alameti şunlardır:

- Mihnet ve meşakkat anlarında sabırlı olmak,
- Bolluk ve genişlik demlerinde mütevazi olmak,
- Daima ihtiyat cihetini tercih etmek,
- Noksanlıklardan münezzeh ve yüce olan Allah'a talib olmak. 

Arif kişinin alameti de şunlardır:

- Halini açığa vurmamak,
- Doğru sözlü olmak,
- Boş ve manasız emellerden sıyrılmak,

Dünya hayatı ile ahiret hayatı şu iki kelime arasındadır:

- Akıl, 
- Din.

İlim odur ki:

- Seni cehalet mertebesinden yükseltir,
- Körükörüne efendilik iddiasında vazgeçirtir,
- Seni, azim sahibi din büyüklerinin yoluna sokar.

Şeyh - mürşid o kimsedir ki:

- Sana nasihat ettiği zaman anlamanı sağlar,
- Öncülük ettiği zaman hedefe götürür,
- Elinden tuttuğu zaman seni kaldırır, yüceltir.

Şeyh - mürşid o kimsedir ki:

- Senin kitaba ve sünnete yapışmanı sağlar,
- Seni bid'at ve hurafelerden uzaklaştırır. 

Şeyh - mürşidin zahiri de şeriattır. 

Tarikat, şeriatın ta kendisidir.

" Batın zahirin gayridir." diyen yalancılar, bu tarikat hırkasını kirlettiler. Onlar öyle derler. Arif ise şöyle der:

- Batın, zahirin batınıdır ve zahirin halis özü ve cevheridir.

***

Kur'an, bütün hikmetlerin ummanıdır.. Fakat dinleyen kulak nerede!..

Necat, kurtuluş sesi, Allah'ın takdiratına rıza gösterme kapısı çalındığı zaman işitilir.

Allah'ın takdiratına razı ol. öylece uyu. İşte senin için hakiki emniyet ve selamet o zamandır.

***

Babası, anası, dayısı, amcası, malı - mülkü ve adamlarıyla övünen kişi, ma'rifetullah'ın kokusunu tatmamıştır.