islamiHit.com Arama Motoru
 
HAKİKATE AÇILAN KAPI
 
  Ana Sayfa
  Haftanın konusu
  Üç Ayların Fazileti
  Kur'an-ı Kerim oku ve dinle
  Kur'an-ı Kerim
  => Fatiha
  => Ankebut suresi
  => Yasin suresi
  => Muhammed suresi
  => Fetih suresi
  => Rahman suresi
  => Vakıa suresi
  => Haşr suresi
  => Mulk suresi
  => Cinn suresi
  => Nebe' suresi
  => İnşirah suresi
  => Asr suresi
  => Maun suresi
  => Kafirun suresi
  => Nasr suresi
  => İhlas suresi
  => Felak suresi
  => Nas suresi
  Oruç
  Hz.Ali'nin Öğüdü
  Hanım Sahabiler
  Allah Dostları
  Akaid İmamları
  Mezheb İmamları
  Altın sözler
  Sözde Selefilere reddiye
  İmam-ı Gazaliden
  Ahmed er-Rifai'den
  El-Hac Tarhan Bilgiç
  Marifetname
  Akide
  Nefsin Mertebeleri
  Tasavvuf adabları
  Tasavvuf Nedir?
  Mürşid-Şeyh Kimdir?
  Rifai Esası
  Zikir Mertebeleri
  Hz. Mehdi ve Kıyamet
  Öğütler
  Ruh
  Mekke ve Medine
  Esma Kasidesi
  Hz.Ali'nin Kasidesi
  Şiirler
  Şeytanın 12 sözü
  İletişim
  Anket
  Sayaç
  Namaz Vakitleri
Nasr suresi

110-EN-NASR SURESİ

Bu mübarek sûre, "Et-Tevbe" sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem'i, ilâhî zafere ulaşmayı müjdelediği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisine "İzacâe" sûresi de denilir. Bundan evvelki "El-Kâfirûn" sûresinde Hz. Peygamberin dini ile kâfirlerin dinleri arasındaki ihtilâf gösterilmişti. Bu sûrede de Yüce Peygamber'in Allah'ın yardımına kavuşarak kâfirlere ait dinlerin yok olmaya yüz tutacağı müjdelenmiş olduğundan aralarında güzel bir münâsebet vardır.

 

 

 

1. Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman,

1.   Bu sûre-i celîle, Hz. Peygamber'in feth ve zafere erişeceğini ve İslâmiyetin yayılmaya muvaffak olacağını müjdeliyor. Resûl-i Ekrem'in de bir kulluk ve şükür vazifesi olmak üzere hamd ve tesbîh ile mükellef bulunduğunu ve Kerîm Mabudumuzun da gafur ve rahîm olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Ey Peygamberlerin efendisi!. Sana (Allah'ın nusreti) yardımı, kâfirlerin üzerine galip kılması ortaya çıktığı vakit (ve) Mekke-i Mükerreme'nin (fethi) veya şâir bir nice İslâm'i fetihler yüz gösterdiği (zaman..) hakkında öyle bir ilâhî lütuf tecellî edeceği gün..

 

 

 

2. Ve Allah'ın dinine nasıl fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit:

2.     (Ve Allah'ın dinine) İslâm dinine bağlanıp o ilâhî, mukaddes dine (insanların) bütün arapları vesâir bir nice kavimlerin (fevc fevc) bölük bölük birer cemaat hâlinde olarak (girer olduğunu göreceğin o vakit..) bir rivayete göre bu insanlardan maksat, Yemenlilerdir ki: Bunlardan yedi yüz zât, delege olarak Medine-i Münevvere'ye gelmiş, İslâmiyet'i kendi arzuları ile kabul etmişlerdir. Bunların bir kısmı da la ilahe illallah diyerek gelmişlerdi. Yemenliler hakkında "kalpleri yumuşak, îman ile fıkıh ve hikmet ile vasıflanmış zâtlar" denilmiştir.

Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Huneyn ve Tâif gazvelerini müteakip bütün Araplar da müslüman olmuşlardı.

 

 

 

3. Artık Rab'bine h am dede re k teşbihte bulun ve ondan mağfiret dile, şüphe yok ki: O tevbeleri çok kabul edici olmuştur.

3. (Artık) Ey Resûl-i Zîşan!. Sen böyle bir yardıma ve feth ve zafere muvaffak olduğun zaman ve insaniyet vasfına özellikle sahip bulunan akıllı, tevekkül eden zümrelerin İslâmiyet'i kabul eyledikleri vakit sana bu muvaffakiyeti ihsan buyuran (Rab'bine) o kerîm Mabuduna (hamdederek teşbihte bulun,) ilâhlık şanı her türlü noksandan uzak olan Kerîm Yaratıcına şükür ederek onu kutsamaya ve yüceltmeye devam et (ve ondan mağfiret dile.) o rahim, gafur Mabudunun afv ve keremine dâima sığın, ümmetinden sudur edecek bir kısım kusurların bağışlanmasını o kerîm Rab'binden niyaza devam et. (Şüphe yok ki: O) Yüce Mâbud (tevbeleri çok kabul edici olmuştur.) mükellef kullarını yarattığı günden beri onların tevbelerini fazlasıyla kabul etmek lütfunda bulunmuştur. Artık her tevbe ve istiğfar eden kimse, tevbesinin Allah tarafından kabul olmasına, ümitli olmalıdır.

"Bu Kur'anî beyanlarda şuna da işaret vardır ki: Bir kul, ne kadar sabit, itaatkâr bulunmuş olsa da yine kendi amelini, yaptığı kulluk vazifesini noksan görmelidir. Nefsini yenmelidir. Allah'ın haklarını istizam büyük görerek geldiği kadar hamd ve senadan, tesbîh ve takdisten geri durmamalıdır, Allah'ın mağfiretine olan ihtiyacını bilmelidir. İşte Resûl-i Ekrem, Sallal'lah-ü Aleyhi Vesellem Efendimiz de masum olduğu hâlde yine gece ve gündüz yüz kere istiğfarda bulunurdu ve âhirete göç etmesinden önce: (Sübhanekel'lâhüme ve Bihamdik, âstağfirüke ve etübü Ileyke.) cümlesini çokça okumakta bulunmuştu.

Kısacası: Bu süre-i celîle'nin Resûl-i Ekrem'e müjdelediği yardım ve fetihler, az sonra gerçekleşmiş, bu vesîle ile de Kur'an-ı Kerim'in ebedî bir mucize olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü: Bu mübarek sürenin inişi zamanında henüz İslâmiyet büyük bir gelişmeye m az har bulunmuyordu, her taraf düşmanlar ile çevrilmişti, fakat az sonra nispeten pek az olan bir müslümanlar topluluğu, CenabHak'kın yardımıyla büyük muvaffakiyyata nail oldu, Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Her taraftan insanlar, takım takım gelip İslâm dinini kabul ettiler, hattâ Veda Haccı'nda yüz binden ziyade müslüman, Arafatta toplanmış oldu. İslâm hâkimiyeti her tarafa yayılmaya başlamış bulundu, artık bu kadar Harikul'âde muvaffakiyetleri ihsan buyuran Kerem Sahibi bir Yaratıcı'ya devamlı hamd ve senada, tesbîh ve takdîsde bulunarak onun afv ve lütfuna sığınmak, müslüman için şüphe yok ki, en mühim bir kulluk vazifesidir. Cenab-ı Hak, cümlemizi bu gibi kulluk vazifelerini gerektiği şekilde yapmaya muvaffak buyursun, Hz. Peygamber hürmetine âmin.. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.

Saat  
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
Ayet  
  Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.
( Tur suresi 48. ayet)
 
Hadis  
  Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkında sana gelir.  
 
  Gel aldanma bu dünyaya sonu viran olur birgün. Senin kurduğun bu demler elbet yalan olur birgün. Hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi ceylan göz ki yere akmadı.  
ziyaretçi 83210 ziyaretçi (185747 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=